استخر تازه احداث شده گوده !!

/, خانیک, قنات ها/استخر تازه احداث شده گوده !!