نشست شورای پایگاه با مسئولین حوزه شهید اشرفی اصفهانی

/, بسیج, حلقه های صالحین, خانیک/نشست شورای پایگاه با مسئولین حوزه شهید اشرفی اصفهانی