جلوه ای از همیاری اهالی خانیک-۱۳۸۴+فیلم

/, خانیک, دیدنی, فیلم ونماهنگ, مسجد/جلوه ای از همیاری اهالی خانیک-۱۳۸۴+فیلم