تخلیه آهن آلات خریداری شده برای مسجد و حسینیه

/, تصاویر, حسینیه, خانیک, مسجد/تخلیه آهن آلات خریداری شده برای مسجد و حسینیه